603 363 921 info@modrarealitni.cz

Obecné informace

Provozovatel:

Modra realitní s.r.o.,

Wellnerova 1354/29, 779 00 Olomouc - Nová Ulice, IČ:08334412, zapsaná v Obchodním rejstříku C 79184 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Zastoupená jednateli společnosti:

Ing. LUKÁŠ TOMÁŠEK

TOMÁŠ BĚLOVSKÝ

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smluv uzavřených mezi uživatelem a provozovatelem a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smluv uzavřených mezi uživatelem a provozovatelem.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Žádné osobní údaje nebudou provozovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení
požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a provozovatelem dojde k uzavření takových smluv souvisejících s předmětem podnikání provozovatele. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být uživateli zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej uživatel neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
Poskytovatelé webových, databázových a marketingových služeb.
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.modrarealitni.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
základní funkčnosti webových stránek
Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné plnit závazky provozovatele z uzavřených smlouv plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Pro potřeby remarketingu prodávající shromažďuje soubory cookie uložené v prohlížeči kupujícího. Remarketing je zajištěn společnostmi Google, Facebook a Seznam a.s. k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv návštěvníka na webu. Zároveň pro interní potřebu prodávající shromažďuje demografické a zájmové údaje návštěvníků poskytnuté službou Google Analytics společnosti Google. Od používání souborů cookie společností Google je možné se odhlásit na stránce Nastavení reklam společnosti Google. Další nastavení ostatních společností je možné provést na adrese YourOnlineChoices.com

GDPR informace - osobní údaje

1) Provozovatel: Modra realitni s.r.o., Horní náměstí 204/13, 779 00 Olomouc, IČ: 08334412, 
Zapsané v Obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 79184. Zastoupená jednateli společnosti: Ing. LUKÁŠ TOMÁŠEK a TOMÁŠ BĚLOVSKÝ, zpracovává v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje uživatelích:

Jméno a příjmení;
Emailovou adresu;
Telefonní číslo;
V souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

2) Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou

Poskytovatel webového řešení workbox.cz IČ: 08432589;
Poskytovatel analytického softwaru Google Analytics;
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době provozovatel nevyužívá.

3) Na emailovou adresu vám budou provozovatelem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4) Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:

požadovat po provozovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování;
požadovat výmaz těchto osobních údajů, – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti, popř. v rozporu s jinými platnými normami a nařízeními;
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na provozovatele, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.